Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên (Trưởng phòng quản lý chất lượng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phòng quản lý chất lượng

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0