Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Văn Hồng (trưởng khoa nội I)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Nội tổng hợp

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0