Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Công Thành (Trưởng khoa Tai-Mũi-Họng trẻ em)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Tai – Mũi - Họng

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0