Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thuý Nga (phó Khoa Răng - Hàm - Mặt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa : Răng – Hàm - Mặt

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội)

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0