Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Ngô Trung Kiên (Trưởng khoa Tiết Niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 16 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0