Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích (Trưởng khoa Sản 2)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0