Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Văn Mão (Nguyên Giám Đốc Bệnh Viện)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tim Mạch

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch

Đơn vị : BV Tim Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1952

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0