Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS.BSCK1. Uông Mai Loan (trưởng phòng kế hoạch tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phổi

Chuyên khoa : Khoa Lao, Bệnh Phổi

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1967

Phí khám : 150.000 đ