Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Lý Châu (p.Trưởng khoa Nội 5)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phổi

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0