Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Lưu Tuyết Minh (BS khoa Phụ Sản)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Phụ Khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0