Thông tin bác sĩ

Đang khám

PGS.TS. Lương Tuấn Khanh (GĐ TT Phục hội chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Phục hồi chức năng

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1972

Phí khám : 150.000 đ