Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Lê Xuân Luật (BS khoa Truyền nhiễm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Truyền Nhiễm

Chuyên khoa : Truyền nhiễm

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0