Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS.BSCK2. Lê Thị Thu Hà (BS khoa Tai)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tai

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0