Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Lê Thành Trung (Trưởng khoa Ung Bướu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ung bướu

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0