Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Lê Thị Hải (p.Khoa đẻ A3)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0