Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Lê Thị Lệ Quyên (Trưởng Đơn nguyên Nội theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Đơn nguyên Nội theo yêu cầu

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV Ung Bướu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0