Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Lê Hồng Quang (Trưởng Khoa Ngoại Vú)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ngoại Vú

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0