Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Lê Quang Hòa (p.Khoa đẻ dịch vụ D3)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0