Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Lê Duy Toàn (P.trưởng khoa Đẻ A2)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : 16 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0