Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Phạm Lâm Sơn (Trưởng khoa Xạ IV)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Xạ

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0