Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Trường Kiên (Nguyên phó Trg.khoa Ngoại-Trưởng phòng KHTH)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0