Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Hương (P.trưởng khoa Chống đau)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Chống đau

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 12 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0