Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Trọng Hưng (p. Trưởng khoa - Viện Dinh Dưỡng Quốc gia)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Dinh Dưỡng

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 16 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0