Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Hoàng Kim Linh (phó Trưởng khoa Tim mạch - Lão khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Lão khoa

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1984

Phí khám : 150.000 đ