Thông tin bác sĩ

Tạm nghỉ,xin tư vấn khi thật cần thiết

ThS. Hoàng Thủy (P.trưởng khoa Bệnh Phổi mãn tính)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Bệnh Phổi mãn tính

Chuyên khoa : Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0