Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Hoàng Minh Khoa (chuyên khoa Nội)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Lão khoa, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1962

Kinh nghiệm : 28 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0