Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Phạm Thị Thu Hoài (Chuyên khoa mắt)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Mắt

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0