Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh (Trưởng khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0