Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Phan Hải Quỳnh (Phó khoa Gây mê hồi sức)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Chuyên khoa : Gây mê - Hồi sức

Đơn vị : BV Thanh Nhàn

Năm sinh/Thành lập : 1984

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0