Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Nguyễn Thị Hải Anh (BS Khoa Nội soi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội soi thăm dò chức năng

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 17 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0