Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Đức Long (P.trưởng khoa Ngoại vú)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại Vú

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV Ung Bướu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1983

Kinh nghiệm : 9 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0