Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Đỗ Trung Dũng (Phó khoa điều trị theo yêu cầu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Chuyên khoa : Gây mê - Hồi sức 1111

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0