Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Đỗ Phương Vịnh (BS khoa Thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần

Đơn vị : BV Lão Khoa TW

Năm sinh/Thành lập : 1970

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0