Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Đỗ Đăng Hoàn (Phó khoa Ngoại tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại Tổng Hợp

Chuyên khoa : Ngoại khoa

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : 13 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0