Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Đào Tuyết Trinh (phụ trách khoa Vi sinh-Sinh học phân tử)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Vi Sinh

Chuyên khoa : Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0