Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Chu Văn Đức (Phụ trách bộ môn giải phẫu bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Giải Phẫu Bệnh

Chuyên khoa : Khoa giải phẫu bệnh

Đơn vị : BV Tuệ Tĩnh

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0