Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Chu Thị Loan (p. Trưởng khoa Vi sinh Y học)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Vi Sinh

Chuyên khoa : Tư vấn vacxin và tiêm chủng

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1985

Phí khám : 150.000 đ