Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Ths. Chu Thị Cúc Hương (P.Khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phổi

Chuyên khoa : Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0