Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

Ths.BSCK2 Chử Quang Độ (Trưởng khoa đẻ tự nguyện D4)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1963

Phí khám : 150.000 đ