Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Bùi Thúc Quang (Trưởng khoa Tim mạch can thiệp ngoại)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tim mạch can thiệp ngoại

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Lão khoa

Đơn vị : BV Lão Khoa TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0