Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Bùi Tiến Hưng (phó khoa Y học dân tộc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Y học dân tộc

Chuyên khoa : Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : 18 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0