Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Vũ Thái Bình (Trưởng khoa Gây mê-Hồi sức)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Chuyên khoa : Y học cổ truyền

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : 30 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0