Chi tiết hướng dẫn sử dụng

Sau khi đăng ký khám thành công, bệnh nhân sẽ đợi để bác sĩ gọi tới. Khi bác sĩ gọi tới thì bệnh nhân sẽ nhận cuộc gọi và sẽ bắt đầu cuộc tư vấn với bác sĩ. Thời gian giới hạn của một lượt tư vấn là có hạn, và lượt khám có thể dừng trước thời gian trên nếu bác sĩ đã tư vấn xong và bệnh nhân không còn gì phải thắc mắc. Bác sĩ sẽ là người nhấn kết thúc lượt khám.

(*) Chú ý:
- Trong quá trình gọi video mà bệnh nhân nhấn nút [Quay lại] trên màn hình video thì sẽ hiển thị thông báo xác nhận bệnh nhân có chắc chắn muốn thoát khỏi cuộc tư vấn. Nếu bệnh nhân nhấn nút [Đồng ý] thì sẽ thoát khỏi cuộc tư vấn, còn nếu nhấn nút [Hủy bỏ] thì sẽ vẫn ở màn hình video và tiếp tục cuộc gọi.

- Trong qúa trình chờ bác sĩ gọi tới, nếu bệnh nhân đợi lâu và muốn xem số thứ tự khám của mình thì có thể nhấn làm theo cách sau:
+ Bước 1: vào menu Cài đặt.
+ Bước 2: Ở màn hình cài đặt nhấn chọn Lịch sử tư vấn, tiếp theo là chọn vào mục có bác sĩ mà bệnh nhân đã đăng ký và đang chờ tư vấn để di chuyển dến màn hình Hồ sơ bệnh án. Ở màn hình này, bệnh nhân nhấn vào nút [Xem số thứ tự chờ hiện tại] để xem số thứ tự chờ tư vấn của mình. Hoặc nếu đợi lâu chưa đến lượt tư vấn thì nhấn nút [Gửi yêu cầu tới bác sĩ khi bạn đợi quá lâu].