Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

Bệnh Viện Chợ Rẫy Khoa Vi Sinh

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Vi Sinh

Chuyên khoa : Khoa Vi sinh

Đơn vị : BV Chợ Rẫy

Năm sinh/Thành lập : 1900

Kinh nghiệm : 117 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0