Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Xuân Thanh (BS khoa Lão học)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khoa Lão Học

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Khoa Lão học

Đơn vị : BV Lão Khoa TW

Năm sinh/Thành lập : 1987

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0