Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thị Sang (Khoa Nội IV)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Nội

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0