Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Lê Thị Chi Phương (Trưởng phòng tổ chức)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : phòng tổ chức cán bộ

Chuyên khoa : Da liễu

Đơn vị : BV Da Liễu Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0