Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Đồng Văn Thành (Phó khoa khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0